Ordo Templi Orientis

GETHSEMANE Camp Ordo Templi Orientis (O.T.O.)